Patiëntenrechten

Welke rechten heeft de patiënt?

Patiënten hebben een aantal rechten die vastgelegd zijn in de wet van 22 augustus 2002. Zo heeft de patiënt recht op:

  • een kwaliteitsvolle dienstverstrekking;
  • de vrije keuze van een zorgverlener;
  • informatie over de persoonlijke gezondheidstoestand;
  • toestemming of weigering van zorgen;
  • de rechten in verband met het patiëntendossier (zie ook volgende rubriek);
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • opvang en behandeling van klachten;
  • pijnbestrijding.


Meer info over de wet op de patiëntenrechten vindt u op www.patientrights.be
of in de brochure “patiëntenrechten, een uitnodiging tot dialoog”, uitgave van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.


Welke zijn de plichten van de patiënt?

Naast bovenstaande rechten, heeft de patiënt ook een aantal plichten. Zo dient de patiënt:

  • Mee te werken met de zorgverstrekker door de nodige informatie te geven. Dit is belangrijk naar diagnose en instelling van de behandeling.
  • De raadgevingen van de zorgverstrekker op te volgen.Patiëntendossier

Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om voor iedere patiënt een medisch en verpleegkundig dossier (het patiëtendossier) op te stellen.  Dit dossier moet in het ziekenhuis bewaard worden.  Het spreekt uiteraard voor zich dat het patiëntendossier strikt vertrouwelijk is.  Enkel de behandelende artsen en verpleegkundigen kunnen het dossier raadplegen.  Deze personen zijn aan het beroepsgeheim gebonden.


Hoe vraagt u inzage in of afschrift van uw patiëntendossier?

Als patiënt heeft u inzagerecht in uw patiëntendossier en heeft u recht om , tegen kostprijs, een afschrift te krijgen van het geheel of een gedeelte van dit patiëntendossier.  Voor de manier waarop u of een door u aangewezen vertrouwenspersoon dit recht kan uitoefenen, verwijzen wij naar het "Reglement inzake het inzagerecht in het patiëntendossier en het opvragen van stukken uit dit dossier door de patiënt".
Indien u inzage of een kopie van uw dossier wenst, dient u het formulier "verzoek om inzage/afschrift van gegevens uit het patiëntendossier" in te vullen.  Het ingevulde formulier dient aan de behandeld geneesheer bezorgd te worden.
Deze documenten vindt u ook in de achterflap van de informatiebrochure, te verkrijgen aan het onthaal.

Webdesign door en ZOL

Disclaimer