Vlaams Ziekenhuisnetwerk KUL

 

Acuut hartinfact: aspirine en bèta-blokker voorgeschreven bij ontslag

Waarom is dit belanrijk?

Bij patiënten die een acuut hartinfarct doorgemaakt hebben, zorgt het gebruik van aspirine en bèta-blokkers ervoor dat de kans op complicaties en overlijden vermindert.  Onderzoek toont aan dat aspirine het risico op een nieuw hartinfarct of complicaties met 20% kan verminderen en dat bèta-blokkers geassocieerd worden met 20% minder kans op overlijden en morbiditeit.

Resultaten

In 2011 en 2012 werd in ons ziekenhuis een willekeurige steekproef van patiënten genomen die in het afgelopen jaar opgenomen waren voor een acuut hartinfarct. Bij deze patiënten werd onderzocht of zij bij ontslag aspirine en bèta-blokkers voorgeschreven kregen.

Aspirine voorgeschreven bij ontslag

Acuut hartinfact aspirine bij ontslag

Zowel in 2011 als 2012 kregen alle onderzochte patiënten aspirine voorgeschreven bij ontslag na een hartinfarct.

Hiermee scoorden we iets beter dan het gemiddelde van alle deelnemende ziekenhuizen van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KUL (2011: 99%; 2012:99%) en behaalden we ons streefdoel van 100%.

 

bèta-blokker voorgeschreven bij ontslag

Acuut hartinfact bèta-blokker bij ontslag

Ook voor het voorschrijven van bèta-blokkers na een hartinfarct scoorden we in 2011 en 2012 100% en deden we het iets  beter dan het gemiddelde van de deelnemende ziekenhuizen (2011: 92%; 2012: 94%).
Het streefdoel van 100% werd dus behaald.

 

Decubitus (doorligwonde)

Waarom is dit belanrijk?

Decubitus is een beschadiging van de huid en/of het weefsel onder de huid en ontstaat door aanhoudende druk op één plaats. Decubitus ontstaat meestal op de plaats van een uitstekend bot zoals de stuit, zitknobbels, hielen, ellebogen, schouders, heupen of het achterhoofd. Er bestaan vier categorieën om de ernst van een doorligwonde te bepalen (categorie 1,2,3 en 4).

Er is meer kans op het ontstaan van decubitus als u bijvoorbeeld minder mobiel bent waardoor u niet regelmatig van houding kunt veranderen (bv. bedlegerig of in een rolstoel), onvoldoende eet en drinkt of een vochtige huid heeft (bv. incontinentie). Decubitus veroorzaakt veel pijn en ongemak en de verzorging is tijdrovend en duur. De preventie van decubitus is daarom zeer belangrijk.

Resultaten

Over het algemeen komen in ons ziekenhuis minder decubitus-gevallen voor als in andere ziekenhuis, met uitzondering van sept 2015 en juni 2016.

De preventie van decubitus is een continu aandachtspunt binnen ons ziekenhuis waarbij we streven naar een minimaal aantal decubitusgevallen.

Decubitus (doorligwonde)Patiënt identificatie

Waarom is dit belanrijk?

Tijdens een ziekenhuisopname kan op ieder moment een fout worden gemaakt tegen de identificatie van een patiënt. Om dit te voorkomen, krijgt iedere patiënt bij een opname een armbandje rond de pols waarop de persoonsgegevens (naam, voornaam en geboortedatum) van de patiënt staan. Dit bandje moet gedurende de hele opname aangehouden worden en bij verlies onmiddellijk vervangen worden. Zo kunnen de ziekenhuismedewerkers de patiënt ten allen tijde op een veilige manier identificeren en de gegevens vergelijken met de gegevens voor het onderzoek, operatie, bloedafname, etc.

Resultaten

Zowel in 2011, 2012 als 2013 is er twee maal per jaar een meting gedaan of alle opgenomen patiënten in ons ziekenhuis een correct identificatiearmbandje aan hadden. De resultaten worden hieronder weergegeven als één globaal cijfer per jaar.

Patiënt identificatie

In 2011 en 2012 zagen we dat er binnen ZMK net iets minder patiënten waren met een correct identificatiearmbandje (2011= 86% in orde; 2012: 87% in orde) in vergelijking met de volledige groep van Vlaams Ziekenhuisnetwerk KUL (2011: 87% in orde: 2012: 90% in orde). Hier werd extra aandacht aan besteed en in 2013 deden we het zelfs iets beter dan het gemiddelde van de totale groep (ZMK: 93%; totale groep: 92%).

Ons streefdoel blijft echter 100%. Dat wil zeggen dat al onze opgenomen patiënten een correct identificatiearmbandje dragen gedurende de volledige opname.

 

Heup- of knieprothese: correct starten en stoppen van antibiotica-profylaxe

Waarom is dit belanrijk?

Het toedienen van antibiotica is effectief in het voorkomen van wondinfecties bij de plaatsing van een totale heup- of knieprothese. De antibiotica dient wel op tijd en volgens de richtlijnen toegediend te worden. Dit wil zeggen dat de antibiotica correct opgestart, toegediend en terug gestopt dient te worden.

Resultaten

In 2011 en 2012 werd een willekeurige steekproef genomen van patiënten die gedurende dat jaar opgenomen waren voor het plaatsen van een totale heup- of knieprothese. Het onderzoek ging bij deze patiënten na of de antibiotica correct gestart en gestopt werd.

Correct starten van antibiotica vóór het plaatsen van een heup- of knieprothese

Heup- of knieprothese ZMK

In 2011 werd in ZMK bij alle onderzochte patiënten correct antibiotica gestart voor de ingreep (=100%).

In 2012 scoorden we iets slechter, namelijk 92%, evenveel als het gemiddelde van de totale groep van het Vlaams Ziekenhuis-netwerk KUL.

Ons streefdoel is om opnieuw 100% in orde te zijn.


Correct stoppen van antibiotica vóór het plaatsen van een heup- of knieprothese

Heup- of knieprothese ZMK

Zowel in 2011 als 2012 werd bij alle onderzochte patiënten de antibiotica correct gestopt na de ingreep (=100%). Hiermee scoorden we beter dan het gemiddelde van de groep  Vlaams Ziekenhuis-netwerk KUL (2011: 75% en 2012:90%).

Ons streefdoel is om continu 100% in orde te blijven.

 

Heupfractuur geopereerd binnen 48 uur

Waarom is dit belanrijk?

De tijd die verstrijkt tussen het moment van opname in het ziekenhuis en het moment van operatie is van invloed op de uitkomst van de behandeling. Als die tijd langer is dan 24-48 uur, is de kans op sterfte verhoogd, evenals de kans op het optreden van complicaties. Het wachten op een operatie gaat ook vaak gepaard met pijn en ongemak.

Resultaten

In 2012 werd een willekeurige steekproef genomen van patiënten die doorheen het jaar in ons ziekenhuis opgenomen waren met een heupfractuur. We controleerden hoeveel van deze patiënten binnen de 48 uur geopereerd werden. Dit bleek bij 92% van de onderzochte patiënten gelukt te zijn. Hiermee scoorden we iets beter dan het gemiddelde van alle deelnemende ziekenhuizen van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KUL (91%).

Ons streefdoel is echter om 100% van de patiënten met een heupfractuur binnen de 48 uur te opereren en aanzien dit item als een ‘werkpunt’.

Heupfractuur geopereerd binnen 48 uur

Over het algemeen komen in ons ziekenhuis minder decubitus-gevallen voor als in andere ziekenhuis, met uitzondering van sept 2015 en juni 2016.

De preventie van decubitus is een continu aandachtspunt binnen ons ziekenhuis waarbij we streven naar een minimaal aantal decubitusgevallen.

Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer