Etische zorgverlening

Palliatieve zorg

Voor het item ‘Palliatieve zorg’ verwijzen we graag naar onze uitgewerkte deelsite ‘Palliatieve zorgen

Euthanasie

Voor het item ‘Euthanasie’ verwijzen we graag naar onze uitgewerkte deelsite ‘Ethisch comité

Fixatie en dwangmedicatie

Binnen ZMK mogen vrijheidsbeperkende maatregelen onder bepaalde omstandigheden toegepast worden, namelijk: ter voorkoming van lichamelijke letsels bij patiënten en/of anderen of ter voorkoming van onderbreking van levensnoodzakelijk therapieën. In beide gevallen dienen in eerste instantie alle mogelijke alternatieven overwogen te worden. De beslissing tot het aanwenden van vrijheidsbeperkende maartregelen is echter niet evident. ‘Fixatie’ en dwangmedicatie is niet enkel een zorg-technische handeling maar allereerst een ethische kwestie. Bijgevolg vragen we onze medewerkers om steeds eerst een afweging te maken tussen de relevante waarden en normen en de uiteindelijke voor- en nadelen van de vrijheidsbeperkende maatregelen, vooraleer deze toe te passen. 

Orgaandonatie

ZMK beschikt over een erkende functie ‘lokale donorcoördinatie’ en heeft op 6 september 2013 formeel een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het UZ Leuven voor de wegneming en transplantatie van organen. Hierbinnen werden duidelijk afspraken gemaakt wat betreft de donatie en wegneming van organen bij overleden patiënten conform het KB van 10 november 2012.

Binnen deze samenwerkingsovereenkomst staat ZMK in voor:

  • De identificatie en melding van potentiële donoren;
  • Het inzamelen van alle nodige medische gegevens met betrekking tot de potent donoren;
  • De supervisie door een anesthesist of intensivist op de donor en dit tot de prelevatie is voleindigd;
  • De registratie van potentiële donoren;
  • Het vaststellen van het overlijden;
  • Het verzamelen van alle noodzakelijke informatie en het invullen van alle noodzakelijke formulieren in het licht van de evaluatie van organen;
  • Het informeren van nabestaanden over de wegneming;
  • Het ter beschikking houden van een operatiezaal geschikt voor de wegneming.


Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer