Kwaliteit en patiëntveiligheid

Als patiënt hebt u recht op een kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening. Daarom streeft ZMK hoge kwaliteitsnormen na. Onze medewerkers stellen dagelijks alles in het werk om een kwaliteitsvolle en veilige zorg te bieden.

U als patiënt kan hieraan meewerken, daarom geven wij u via deze weg alvast enkele tips om uw verblijf bij ons zo veilig en comfortabel mogelijk te maken.

Lees meer over kwaliteit:


Lees meer over patiëntveiligheid:

 

Kwaliteitslabels

NIAZ accreditatie

NIAZIn het kader van een cultuur die gericht is op het continu verbeteren van onze zorgverlening, is ZMK ingestapt in een ‘accreditatietraject’. Dit wil zeggen dat we een ziekenhuis-breed kwaliteitslabel willen behalen. Hiervoor werken we samen met een extern bureau, nl. het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het NIAZ werkt met een uitgebreide lijst van kwaliteitseisen die aangeboden wordt aan het ziekenhuis. Na een intensieve voorbereidingsperiode, waarbij het volledige ziekenhuis gemobiliseerd wordt, komt het NIAZ toetsen of het ziekenhuis voldoet aan deze eisen. We kiezen er bewust voor om deze toetsing plaats te laten vinden nadat we van onze twee huidige campussen verhuisd zijn naar onze nieuwe zorgcampus (2018).

Voor meer informatie over het NIAZ, klik hier.


HACCP

HACCPHACCP, de afkorting voor ‘Hazard Analysis - Critical Control Point’ ofwel ‘Gevarenanalyse – Kritische controlepunten’ is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Aangezien ZMK met een interne keuken werkt, dienen we te voldoen aan de HACCP normen. Dit wil zeggen dat we voor de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen alle aspecten van het voortbrengingsproces dienen te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

Voor meer informatie over HACCP, klik hier.

 

Resultaten van kwaliteitsindicatoren

Indicatoren Vlaams Indicatorenproject (VIP2)

Vlaams Indicatoren Project VIP2Om een zicht te krijgen op de resultaten en de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen, is het Vlaams Indicatorenproject (afgekort VIP²) tot leven geroepen. Het VIP² is opgericht door de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en Icuro en bakent  een aantal "kwaliteitsindicatoren" af. Met zo'n indicator kan een ziekenhuis een welbepaald onderdeel van zijn kwaliteit meten en vergelijken met de resultaten van andere ziekenhuizen.

ZMK heeft ingeschreven om deel te nemen aan de domeinen: 1) Ziekenhuis-brede indicatoren, 2) Patiëntenervaringen, 3) Cardiologie, 4) Orthopedie, 5) Moeder en Kind en 6) Oncologie. De resultaten van ZMK zullen hier gepubliceerd worden na vrijgave door het VIP². Tevens zullen onze resultaten betreffende de domeinen Ziekenhuis-brede indicatoren, Patiëntenervaringen, Cardiologie en Orthopedie bekend gemaakt worden op de centrale website van het VIP².
Om de resultaten van Ziekenhuis Maas en Kempen te bekijken klik hier.

Voor meer informatie over het VIP², klik hier.


Indicatoren Vlaams Ziekenhuisnetwerk Katholieke Universiteit Leuven (VZNKUL)


VZN Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU LeuvenSinds 2010 maakt het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven, waarvan ook Ziekenhuis Maas en Kempen deel uitmaakt,  kwaliteitsindicatoren op. Met deze indicatoren wil het VznkuL de kwaliteit in alle 19 ziekenhuizen van het netwerk meten en verbeteren.

ZMK neemt o.a. deel aan de indicatoren: patiënten-identificatie, decubitus, valincidenten, pijn, fixatie en een aantal klinische indicatoren in de domeinen cardiologie en orthopedie. Klik hier om de resultaten van Ziekenhuis maas en Kempen te zien in vergelijking met de benchmark.

Voor meer informatie over- en resultaten van kwaliteitsindicatoren van het VZNKUL, klik hier.


Interne metingen


ZMK Ziekenhuis Maas en KempenNaast de vele externe kwaliteitsmetingen, voert ZMK ook nog op zelfstandige basis interne kwaliteitsmetingen uit. Een voorbeeld hiervan is de continue patiënttevredenheidsbevragingen. ZMK heeft het afgelopen jaar sterk ingezet op het verhogen van de respons op de bevragingen door o.a. vrijwillige enquêtrices in te zetten. We wensen namelijk zoveel mogelijk te leren uit de ervaringen van onze patiënten.

De resultaten van de afgelopen jaren wat betreft patiënttevredenheid kunt u hier terugvinden.

Ontdek hier tevens de resultaten van deze kwaliteitsindicatoren op onze website

 

Kwaliteitsrapporten

Inspectierapporten Vlaamse Overheid

Vlaam Agentschap Zorg en GezondheidZorginspectie
Vanaf 2013 is Zorginspectie gestart met een vernieuwd inspectiemodel in de Vlaamse ziekenhuizen. Het nieuwe toezicht richt zich op “zorgtrajecten” waarbij de nadruk wordt gelegd op het “nalevingstoezicht”. Dit impliceert dat niet langer het hele ziekenhuis in zijn totaliteit gevisiteerd wordt maar dat in eerste instantie de nadruk wordt gelegd op het aftoetsen van de kwaliteit van zorg op de werkvloer aan de hand van zorgtrajecten.

Een zorgtraject is het traject dat een bepaalde groep van patiënten doorloopt in een ziekenhuis. In 2013 werd het chirurgische patiënten-traject onder de loep genomen. Toetsing op dit het interne zorgtraject is van start gegaan van begin 2015.

Ziekenhuis Maas en Kempen is zowel voor het traject ‘Chirurgische patiënt’ als ‘Internistische patiënt’ tijdens de eerste inspectieronde geslaagd!

Tijdens het traject van de chirurgische patiënt (2014) werden de heelkundige afdelingen, chirurgische dagziekenhuizen, operatiekwartieren als centrale sterilisatieafdelingen op beide campussen geïnspecteerd. Werkpunten werden intern verder opgenomen.

Tijdens het traject van de internistische patiënt (2015) werden de inwendige afdelingen, spoedgevallen, intensieve zorgen en de apotheek onder de loep genomen. Hoewel we ‘geslaagd’ zijn, werden door de inspecteurs toch nog een aantal werkpunten geformuleerd voor ons ziekenhuis. Hieraan wensen we verder te werken in de komende tijd. Een samenvatting van de werkpunten noteren we hier alvast (let op: voor bepaalde werkpunten zijn reeds acties opgestart/afgerond):

  • Verder uitwerking triageprotocol
  • Wachtregeling psychiater
  • Visuele controle IZ bedden
  • Toezicht apotheek op medicatieschema’s gehospitaliseerde patiënten
  • Handtekening arts op (verdovende) medicatievoorschriften en medische orders
  • Identificeerbaarheid van medicatie (PO, spuiten, infusen etc.)
  • Reanimatieopleiding (ALS) voor (spoed)artsen
  • Meetmethode pijn bij niet communicatieve patiënt
  • Volledigheid patiëntendossier (medisch luik): notities MDO/zaalronden, ontslagbeslissing en ontslagbrieven
  • Patiënten-informatie: wachttijden spoed, informatie vóór opname en ontslaginformatie


De volledige inspectierapporten kan u terug vinden via de website van Zorginspectie of via onderstaande linken:

 

Kwaliteit- en patiëntenveiligheidsprojecten

Incidentmelden

In kader van een leercultuur binnen ZMK worden (bijna-) incidenten bij patiënten gemeld door artsen en medewerkers via het meldsysteem. Het doel van deze meldingen is te leren uit situaties waardoor incidenten in de toekomst vermeden kunnen worden.

Safe Surgery Checklist (SSC)

In 2011 heeft de FOD Volksgezondheid in het kader van zijn beleid ter verbetering van de zorgkwaliteit het gebruik van een ‘Safe Surgery Checklist’ in het operatiekwartier aanbevolen. In september 2011 werd de Safe Surgery checklist vervolgens ingevoerd binnen ZMK voor iedere ingreep in het operatiekwartier.  Het gebruik van een checklist wordt gezien als een instrument om fouten of functiestoornissen bij heelkundige ingrepen te voorkomen. Met de checklist of controlelijst worden 19 kritieke punten systematisch gecontroleerd door verschillende leden van het chirurgisch team en dit op de drie belangrijkste momenten van elke ingreep, nl: vóór de anesthesie, vóór de incisie van de huid en na de ingreep.

Om het correct gebruik van deze tool binnen ZMK te monitoren wordt iedere maand een interne steekproef getrokken.  De resultaten van deze steekproef worden teruggekoppeld a.d.h.v. posters die in het operatiekwartier van Bree en Maaseik worden uitgehangen.

Identificatie patiënt

Het kunnen identificeren van patiënten op elk ogenblik van hun opname is belangrijk voor de patiëntveiligheid. Daarom krijgt iedere patiënt bij een opname in ZMK een armbandje rond de pols waarop de persoonsgegevens (naam, voornaam en geboortedatum) van de patiënt staan. Dit bandje moet gedurende de hele opname aangehouden worden en bij verlies onmiddellijk vervangen worden.  Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat  de juiste patiënt de juiste medicatie, verzorging, diagnose en/of behandeling op het juiste moment krijgt.

Twee maal per jaar voert ZMK een algemene interne controle uit of alle patiënten een correct identificatiebandje dragen. Resultaten van deze meting kan u hier terugvinden.

Tevens ontvangen we vanuit het VIP² (Vlaams Indicatorenproject voor Professionals en Patiënten) ieder jaar twee externe auditoren die zowel handhygiëne als patiënten-identificatie komen controleren. Resultaten van deze meting kan u hier terugvinden.

Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer