Vroegtijdige zorgplanning, een benadering van het levenseinde

Denken aan later

De wet stelt dat de patiënt in alle beslissingen tot handelen/onderzoeken betrokken moet zijn, al dan niet met de steun van een vertrouwenspersoon. We hebben het recht toestemming te geven of te weigeren.
De problemen beginnen echter pas als men niet meer in staat is om toestemming te geven of om iets te weigeren.
Vroegtijdige zorgplanning kan hier een oplossing betekenen.

Vroegtijdige zorgplanning wil zeggen dat er zelfs in gezonde toestand gepraat wordt over de toekomst, wat men wil en niet wil. Best worden deze beslissingen neergeschreven in een wilsverklaring, zodat achteraf geen discussie kan zijn.Belangrijk: de wilsverklaring betreffende vroegtijdige zorgplanning is verschillend van de wilsverklaring betreffende euthanasie. Zie verder.Wilsverklaring betreffende vroegtijdig zorgplanning

Er zijn twee soorten wilsverklaringen.

Positieve wilsverklaring:

Hierin wordt opgenomen wat men later wel nog wil betreffende behandeling en / of onderzoeken.
Deze positieve wilsverklaring is richtinggevend maar niet bindend voor de arts. Een arts is altijd verplicht om de beste zorg toe te dienen, maar men kan niet eisen dat een arts iets moet doen, indien hij/zij dit zinloos acht.

Negatieve wilsverklaring:

Hierin wordt opgenomen wat men later niet meer wil betreffende behandeling en/of onderzoeken. Omdat het hier gaat over afwijzing zijn artsen wettelijk verplicht dit te respecteren.

Hoe men een wilsverklaring dient op te stellen is wettelijk niet vastgelegd.
De wilsverklaring wordt best bewaard door de patiënt zelf, een tweede exemplaar wordt best aan de vertrouwenspersoon afgegeven en een derde aan de behandelende arts of huisarts.
De verklaring kan altijd ingetrokken worden door de patiënt of worden herschreven.


Code beperking therapie (DNR)

Wanneer een arts een behandeling medisch zinloos acht kan hij een code beperking therapie voorstellen.
Deze beslissing is een medische beslissing die de arts vastlegt in een DNR-formulier. De arts dient dit formulier te ondertekenen en toe te voegen aan het medisch dossier. Een handtekening van de patiënt of familie is niet nodig.
Het is wenselijk dat de arts dit bespreekt met de patiënt of familie.
Aan de hand van de DNR-code worden duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en wat niet in de therapie wordt opgenomen, zodat dit voor alle zorgverleners duidelijk is.


Palliatieve zorgen

Wet palliatieve zorg

Indien de behandeling geen genezing brengt, zal overgegaan worden tot palliatieve zorg.
In de fase van palliatieve zorg  ligt het accent van de zorg  op comfort, met aandacht voor de totale mens en zijn omgeving. Het is een totaalzorg, gericht op een optimale symptoomcontrole en levenskwaliteit (lichamelijk, psychosociaal en spiritueel).

Palliatieve zorg wordt dikwijls foutief verward met terminale zorg of stervensbegeleiding.
Palliatieve zorg start best al eerder en gaat uiteindelijk over in terminale zorg.
Klik hier voor informatie over palliatieve zorg in ZMK.

Pijnbestrijding

In het geheel van de symptoomcontrole primeert pijnbestrijding. Pijncontrole is zeer bepalend voor de levenskwaliteit. Wanneer deze onvoldoende is, dreigt alle andere zorg haar betekenis te verliezen. Pijnbestrijding is sterk geëvolueerd en in veel gevallen kan pijn effectief worden gecontroleerd

Palliatieve sedatie

Folder palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is het toedienen van een slaapmiddel, waardoor het bewustzijn van de patiënt zodanig wordt verminderd dat de pijn of het lijden niet meer gevoeld wordt.

De patiënt wordt dan tijdelijk of continu in slaap gehouden.

Tijdelijk: de patiënt slaapt alleen ’s nachts of wanneer hijzelf aangeeft dat hij het nodig heeft. Het is de bedoeling dat de patiënt overdag nog zo veel mogelijk bij bewustzijn is.

Continu: de patiënt slaapt voortdurend. De medicatie wordt continu gegeven en zo nodig wordt de dosis aangepast. Het is niet de bedoeling dat de patiënt nog bij bewustzijn is.

Belangrijk is dat bij het starten van deze sedatie vooraf afscheid wordt genomen, en dat er eventueel een ziekenzalving of reflectiemoment wordt voorzien.

In ZMK wordt de uitvoering van deze sedatie begeleid door het palliatief supportteam.

Webdesign door en ZOL

Disclaimer